Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste
Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste.

Rekisterin nimi
Maansiirto ja soraliike M.Levy Oy:n työntekijä- ja asiakkuusrekisteri

Rekisterinpitäjä
Maansiirto ja soraliike M.Levy Oy
Lekatie 4 b
80130 Joensuu
Y-tunnus 0814433-2

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Marko Levy
Toimitusjohtaja
puh: 0400 803 838
e-mail: marko.levy@mlevyoy.fi

Rekisterin käyttötarkoitus ja peruste
Maansiirto ja soraliike M.Levy Oy:n työntekijärekisterin ylläpitäminen ja asiakkuuksien hoitaminen

Tietoja voidaan käyttää seuraaviin käyttötarkoituksiin:

 • Tilausten käsittely ja toimitus
 • Laskutus- ja maksuliikenne
 • Palvelujen tuottaminen ja kehitys
 • Työsuhteisiin liittyvien asioiden hoitaminen

Maansiirto ja soraliike M.Levy Oy:llä on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä Maansiirto ja soraliike M.Levy Oy:lle sähköpostitse osoitteeseen marko.levy@mlevyoy.fi.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää mm. seuraavia asiakastietoja:

 • Henkilön nimi
 • Yrityksen nimi ja tunnus
 • Sähköpostiosoite ja puhelinnumero
 • Postitus-, laskutus- ja pankkiyhteystiedot
 • Palvelu- ja käyttöasetukset
 • Tuote- ja palvelutilausten tiedot
 • Muut palveluiden edellyttämät asiakkaan antamat tiedot

Säännönmukaiset tietolähteet
Pääasiallinen tietolähde on asiakas itse. Tietoja voidaan hankkia myös viranomais- ja yritystietorekistereistä, yhteistyökumppaneilta sekä yrityksen verkkosivuilta (yhteydenottolomakkeet).

Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Maansiirto ja soraliike M.Levy Oy:n  käytössä. Asiakkaan tietoja voidaan luovuttaa Maansiirto ja soraliike M.Levy Oy:n yhteistyökumppaneille asiakkaan tilaamien tuotteiden ja palvelujen toimittamiseksi. Tietoja ei kuitenkaan luovuteta yrityksen ulkopuolelle tai yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön, paitsi luottohakemukseen, kirjanpitoon, perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa.

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä, ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille, jos nämä esittävät Suomen lakiin perustuvan pyynnön.

Tietoja ei luovuteta muille kolmansille tahoille EU:n tai ETA:n ulkopuolella, ellei se ole teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto
Lukollinen kaappi, ohjeistus, kulunvalvonta

Sähköinen aineisto
Salasanat, virustorjunta, palomuuri, tietojen varmuuskopiointi

Tarkastus- ja kielto-oikeus
Rekisteröidyillä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista. Pyynnön voi tehdä sähköpostitse yrityksen yhteyshenkilölle marko.levy@mleyoy.fi.

Tietoturvaloukkauksista ilmoittaminen
Rekisterinpitäjä ilmoittaa mahdollisista tietoturvaloukkauksista tietosuoja‐asetuksen mukaisesti ilman aiheetonta viivytystä ja mahdollisuuksien mukaan 72 tunnin kuluessa sen ilmitulosta toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle. Ilmoituksessa kuvataan henkilötietojen tietoturvaloukkaus ja henkilötietojen tietoturvaloukkauksen todennäköiset seuraukset ja toimenpiteet, joita rekisterinpitäjä on ehdottanut tai jotka se on toteuttanut henkilötietojen tietoturvaloukkauksen johdosta.